Ühisveevärkide arendamise kavad

 

 

Saaremaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020 - 2031

https://www.riigiteataja.ee/akt/411092020006?leiaKehtiv

Muhu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030

https://www.riigiteataja.ee/akt/407012020002