Projektid

AS Kuressaare Veevärk on alates 2004. aastast teostanud alljärgnevaid projekte


 

 

ÜF esimene projekt

Euroopa Liidu keskkonnadirektiivide nõuete täitmisekskavandati Saare maakonnas ulatuslikud investeeringud, milleks taotleti investeeringutele Ühtekuuluvusfondist toetust (projekt nr. 2004EE16CPE005).

Vastav otsus võeti Euroopa komisjoni poolt 2005.a. vastu. Projekti kogumahuks kavandati 265 milj. krooni. Selle rahastamine toimus 80% ulatuses Ühtekuuluvusfondi poolt ja 10% ulatuses kohalike omavalitsuste ning 10% ulatuses Eesti riigi poolt (läbi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus).

Kuna projekt tegelik maksumus kujunes ehitushindade kallinemise tõttu oluliselt kallimaks ( ca 350 mln. kr.), siis 2008. a. otsustati seda täiendavalt rahastada Eesti riigi vahenditest. Lisarahastamine toimus 90% ulatuses KIK-i ja 10 % ulatuses kasusaaja e. AS Kuressaare Veevärgi poolt.

29.juunil 2004.a. kirjutasid 14 Saare maakonna omavalitsust alla aktsionäride lepingule, mille alusel said lisaks Kuressaare linnale AS Kuressaare Veevärk aktsionärideks ka Muhu, Orissaare, Pöide, Leisi, Valjala, Pihtla, Kärla, Kaarma, Mustjala, Kihelkonna, Lümanda, Salme ja Ruhnu vald.

Töödega alustati 2005.a. novembris. Esimeses etapis valmis 11,4km torustikke Kuressaare linnas. Kokku sõlmiti tööde teostamiseks 50 lepingut. Kõik tööd ÜF projekti raames   lõpetati 2010.a. lõpuks.
 

ÜF teine projekt

18.02.2011a. kiideti heaks projekt "Kuressaare reoveekogumisala veemajandusprojekt"

Projekti üldine eesmärk oli viia Kuressaare reoveekogumisala piirkonna veemajanduse taristu täielikult vastavusse Euroopa Liidu nõuetega, mis võimaldab tagada kohalikule elanikkonnale kvaliteetse joogivee ja kvaliteetne reoveepuhastus

Nimetatud projektiga teostati järgmised tööd:

*kogu Kuressaare linna ja lähiasumeid veega varustava Tõlli-Ansi veehaarde toorveetorustike rekonstrueerimine (1 toruliin, a´7km)

*Unimäe veetöötlusjaama puhta vee reservuaaride rekonstrueerimine (2x1000m³)

*Kuressaare linnas rajatai ja rekonstrueeriti ca 2,5 km veetorustikke, 2,3 km kanalisatsioonitorustikke, s.h. asendati 19 tuletõrjehüdranti ja rekonstrueeriti 39 siibrikaevu.

*rekonstrueeriti ja rajati 22 reoveepumplat.

Projekti kogumaksumuseks kujunes  3 858 648 eurot, sellest 3 746 733 eurot abikõlbulike kuludena ja 130 807 eurot mitteabikõlbulike kuludena. Toetuse määr oli 64,76 %.

Projekti lõppkuupäev oli 18. oktoober 2013.
 

ÜF kolmas projekt

Projekti nimi: Kuressaare linna ÜVK rekonstrueerimine
SA KIK rahastamise otsus: nr. 1-25/132  17.09.2014
Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr.: 2.1.0101.14-0129
Projekti abikõlbulikkuse lõppkuupäev: 31.12.2015
ÜF toetuse maksimumsumma: 1 962 668,03 EUR
Projekti kogumaksumus: 2 562 618 EUR

Projekti eesmärk: projektiga lahendada Kuressaare reoveekogumisala piires enim amortiseerunud torustike rekonstreerimine, siibrisõlmede rekonstrueerimine ning lekete monitooringusüsteemi väljaehitamine.

Projekti raames teostatakse järgmised projekteerimis- ja ehitustööd:

 • veetorustike rekonstrueerimine - 5530 m;
 • kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine - 1750 m;
 • siibrisõlmede rekonstrueerimine - 300 kompl.;
 • tsoneerimiskaevude rajamine - 10 kompl.

Antud projekti raames korraldati lisahanked täiendavate tööde teostamiseks (ehitushange reg. nr. 162843) ning nende tööde omanikujärelevalve teenuse osutamiseks.

 • veetorustike rekonstrueerimine -1962 m;
 • kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine - 337 m;
 • survekanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine - 220 m;
 • siibrisõlmede rekonstrueerimine - 70 kompl.;

Antud projekti tööd lõpetati 02.12.2015 ning tööde kogumaksumuseks kujunes  2 553 529,64 EUR.

 

ÜF seadmete ostu projekt

Projekti nimi: Kuressaare seadmete ostmine
SA KIK rahastamise otsus: nr. 1-25/64  23.04.2015
Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr.: 2.1.0101.15-0136
Projekti abikõlbulikkuse lõppkuupäev: 31.12.2015
ÜF toetuse maksimumsumma: 377 774,85 EUR
Projekti kogumaksumus: 444 441 EUR
Projekti eesmärk: veemajanduse struktuuri teenindamiseks vajalike masinate ja seadmete soetamine.

Projekti raames teostatakse järgmised ostud:

 • sadulveoki ostmine;
 • frontaallaaduri ostmine;
 • aunasegaja ostmine;
 • survepesuseadme ostmine;
 • reoveepuhastile seadmete ostmine