Kuidas liituda?

Ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga liitumiseks peab kinnistu omanik või tema ametlik esindaja esitama AS-ile Kuressaare Veevärk taotluse tehniliste tingimuste saamiseks. Taotluse blankette on võimalik saada AS-i Kuressaare Veevärk klienditeenindusest Pikk tn 23 või alla laadida siit: 

» Liitumistingimuste taotluse vorm. Vorm.doc
» Veemõõdusõlme skeem.

Teie avaldusele vastatakse kahe nädala jooksul.

Taotlusele tuleb lisada järgmised dokumendid:

* kaasomandi puhul kaasomanike kokkulepe või kaasomanike enamuse otsus (Lisa 1);
* andmed (va 100% elamumaa sihtotstarbe korral) ühisveevärgist kavandatava veekasutuse otstarbe ja koguse kohta ning ühiskanalisatsiooni juhtida kavandatava reovee ja sademevee koguse ja reostusastme kohta (Lisa 2).

1. Taotluse alusel vormistatakse liitujale 14 päeva jooksul tehnilised tingimused.
2. Pärast tehniliste tingimuste saamist pöördub liituja projekteerimisfirmade poole ehitusprojekti saamiseks.
3. Eriosa ehitusprojekt tuleb esitada Kuressaare Veevärk AS-ile kooskõlastamiseks.
4. Pärast ehitusprojekti kooskõlastamist on lubatud alustada ehitustöödega.
5. Peale liitumist ÜVK- torustikega ja enne kaeviste tagasitäitmist pinnasega tuleb kutsuda kohale Kuressaare Veevärk esindaja, teavitades tööde vahe-etapi valmimisest klienditeeninduse juhti saates vastavasisuline info mailile: toomas@saarevesi.ee (koopia: saarevesi@saarevesi.ee) või helistada telefonile: 53739166 (Toomas Luik), 4533514 (üldtelefon).
6. Pärast ehitustööde lõppu toimub objekti vastuvõtmine ning seejärel sõlmitakse liitujaga teenuse tarbimise leping.

» Avaldus teenuslepingu sõlmimiseks eraisikutele.pdf      Vorm.doc

» Avaldus teenuslepingu sõlmimiseks juriidilistele isikutele.pdf    Vorm.doc

» Avaldus teenuslepingu sõlmimiseks korterelamutelle.pdf  Vorm.doc

» Kastmisvee avaldus  Vorm.doc

Ehituse perioodiks on võimalik sõlmida ka ajutine teenusleping ainult vee tarbimiseks, juhul kui tagatakse ajutise veemõõtesõlme säilivus.

Kuidas lepingut lõpetada?

Lepingu lõpetamiseks peab omanik, omaniku volitatud esindaja või pärija esitama lepingu lõpetamise avalduse.

» Lepingu lõpetamise avaldus.   Vorm.doc

Leping lõppeb peale lõpparve tasumist.